سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاهها 
مشاور گروه تربیتی 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
اداره ارشاد 
محقق 
 
 
بررسی کتاب 
همکاری 
موسسه انتظار نور 
مقاله نویسى 
 
 
محقق 
همکاری 
مرکز حوزه علمیه خواهران 
مقاله نویسى 
 
 
محقق 
همکاری 
موسسه امام خمینی 
مقاله نویسى 
 
 
محقق 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران کرند غرب 
مدیر 
 
 
اجرائى 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
محقق 
 
 
مشاوره 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران كرند غرب 
مدرس 
 
 
تدریس ادبیات و اخلاق 
تدریس 
مدرسه عالی فقه ومعارف 
مدرس 
 
 
تدریس روان شناسی عمومی 
تدریس 
مدرسه تخصصی فقه و اصول 
مدرس 
 
 
تدریس روان شناسی عمومی